Nati. Gust de Basarabia 29/07/2016 – Posted in: Blog

Am elaborat un nou brand pentru cele mai bune gusturi din Basarabia. Acum prezent in Juliu Mall in Iasi.
Un stil usor cu traditii basarabene.01

02

03

04

05

06

Proiectul si in viata:

07